پیرو اعلام نتایج در سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طـرح عادي سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی در دي ماه سال جاري نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک GXR-L اقدام نموده و در تاریخ 1402/11/01 پیامک به ایشان ارسال گردیده میرساند، امکان واریز وجه و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام میگردد.


طرح پیش فروش خودرو کوییک GXR-L


شرایط عمومی بخشنامه :


1 محدودیت کد ملی براي ثبت نام ها اعمال خواهد شد (هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو میباشد)


2 حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال و ملزم به ارائه گواهینامه خودرو حداقل پایه سوم می باشند.


3 امکان ثبت نام براي متقاضیان داراي پلاك فعال انتظامی (نصب بر روي خودرو) میسر نمی باشد.


4 امکان صلح (خرید انصرافی) و انتقال خودرو بصورت وکالتی وجود ندارد.


5 ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نمی باشد.


6 متقاضی طی 48 ماه گذشته نزد شرکت هاي سایپا و ایران خودرو و طی 24 ماه گذشته از سایر خودروسازان ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نداشته باشد.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje