در سال گذشته حدود 3 همت از واردات خودرو و 2 همت از واردات موبایل به خزانه واریز شده است.
source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje