Wp Header Logo 416.png

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ایمنی ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ خودرو آرﻳﺴﺎن ۲ دارای اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU۷P CNG و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ۵ دﻧﺪه دستی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺜﺒﻴﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری ﺳﺒﻚ در ﺳﺎل ﺟﺎری و آتی و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار کرده اﺳﺖ.

ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردی خودرو آریسان ۲ ﺑﺎ ﻛﺪ و ﻛﻼس ۱۶۹۰۵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ قبلی (ﻛﺪ و ﻛﻼس ۱۶۹۰۳) ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ایمنی ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ است.

 اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد خودروی آریسان 2

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﻳﺮﻫﺎ (TPMS):

اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ و ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ  TPMS، ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﺑﺮ دو اﺻﻞ «ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ روی ﺗﺎﻳﺮﻫﺎی ﺧﻮدرو» و «آﮔﺎﻫﻲ دادن و ﻫﺸﺪار ﺑﻪ راﻧﻨﺪه در ﺣﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻻﺳﺘﻴﻜﻬﺎ» استوار است. ﻣﺰاﻳﺎی این سیستم نیز اﻓﺰاﻳﺶ ایمنی، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻﺳﺘﻴﻚﻫﺎ را در پی دارد.

سیستم ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺪاری الکترونیکی ﺧﻮدرو (ESC):

ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ(Electronic stability control)، ﻳﻚ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺪاری ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه موجب ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻟﻐﺰشﻫﺎ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺤﺮاف ﺧﻮدرو را ﺗﺸﺨﺺ ﻣﻲدﻫﺪ، برای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑه منظور ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ راﻧﻨﺪه ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺮخﻫﺎی ﺧﻮدرو اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوی ﭘﻴﺸﺮان (TCS):

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻜﻲ از ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎک ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻟﻐﺰﻳﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﺤﺮف شود. ﺳﻴﺴﺘﻢ TCS ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر و اﻋﻤﺎل ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮ روی ﭼﺮﺧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻟﻐﺰش درﺟﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ موجب اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاری و ﺷﺘﺎب رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدرو ﻣﻲ شود.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ در سربالایی (HSA):

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻳﻢ ﻛﻪ در ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ در ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﻲ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺎ را از روی ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺪال ﮔﺎز را ﺑﻔﺸﺎرﻳﻢ، ﺧﻮدرو اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﭘﺸﺖ ﺳﺮی ﺑﺮﺧﻮرد کند. ﺳﻴﺴﺘﻢ HSA ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺗﺮﻣﺰی ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ تا ۳ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از رﻫﺎ ﻛﺮدن ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ، اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭘﺪال ﮔﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ کند.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده (Pedestrian):

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻋﺎﺑﺮان ﭘﻴﺎده ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺧﻮدروی در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮ اﻳﺴﺘﺎده ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. در واﻗﻊ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده در ﺗﺼﺎدﻓﺎت دو ﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺧﻮرد، ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو و ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ زﻣﻴﻦ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻟﺬا اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻋﺎﺑﺮ در زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺳﺎﻳﺮ ویژگی ﻫﺎی خودرو آریسان ۲:

ﭘﻴﺸﺮاﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺗﻮر XU۷P می ﺑﺎﺷﺪ. و از ﻣﺰاﻳﺎی ﭘﻴﺸﺮاﻧﻪ اﻳﻦ خودرو می ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره کرد:

ﻣﻮﺗﻮر XU۷P از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ XU۷ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﺗﻮر XU۷P ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻴﻔﻮﻟﺪ ورودی ﻫﻮا و ﻗﺎﻟﭙﺎق ﺳﻮﭘﺎپ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺒﻨﺎ ﺧﻮد دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻞ ﺑﺎداﻣﻚ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن، ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ، ﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺗﻮن، رﻳﻨﮓ و ﭘﻴﺴﺘﻮن، روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر، ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻟﻨﮓ و ﻛﻼچ در XU۷P ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ XU۷ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺷﻤﻊ و ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ارتقاء یافته و دارای ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﻞ ﮔﺎز و اﻧﮋﻛﺘﻮر CNG ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪل دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﻮﺗﻮر XU۷P از واﺷﺮ ﺳﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر XU۷ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دارای ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺠﺰا، ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی TU۵ و EF۷ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﻮان و ﮔﺸﺘﺎور اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ۱۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، دور ﻣﻮﺗﻮر در ﺳﺮﻋﺖ ۱۲۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺒﻠﻲ ﺣﺪود ۵۰۰rpm ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ دور موجب ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼک و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺟﺪﻳﺪ XU۷P ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر XU۷ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺗﻮر از ۹.۳ ﺑﻪ ۱۰.۵ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر XU۷، ﺣﺪود ۶۵ ﻛﻴﻠﻮ وات اﺳﺖ. اﻳﻦ رﻗﻢ در ﻣﻮﺗﻮر XU۷P رقم ۷۲ ﻛﻴﻠﻮ وات اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر XU۷ در دور ۶۰۰۰rpm و در ﻣﻮﺗﻮر XU۷P در دور ۵۰۰۰rpm ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر XU۷ در دور ۳۰۰۰ دور در دﻗﻴﻘﻪ، ﺣﺪود ۱۳۳ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻮﺗﻮر XU۷P ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر ۱۴۶ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ در دور ۴۲۰۰rpm اﺳﺖ. دور آرام ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺒﻨﺎ ﺣﺪود ۱۵۰rpm ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و دور آرام آن ۷۰۰rpm اﺳﺖ.

ﻣﻮﺗﻮر XU۷ و XU۷P در دورﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ دارای ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اما در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر XU۷P ﺑﺪﻟﻴﻞ دور ﻛﻤﺘﺮ (۵۰۰rpm ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺒﻨﺎ) دارای ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ.

امکانات رفاهی آرﻳﺴﺎن ۲:

 • دو ایربگ
 • ترمز ABS و EBD
 • کمربند ایمنی پیش کشنده
 • ایموبلایزر
 • قفل مرکزی
 • فرمان هیدرولیک و تلسکوپی
 • سنسور عقب
 • رینگ 15 اینچ فولادی
 • تهویه مطبوع دستی
 • رادیوپخش
 • تنظیم دستی صندلی راننده و سرنشین جلو
 • تنظیم برقی شیشه ها
 • آینه های جانبی برقی
 • چراغ های مه شکن جلو و عقب
 • روکش پارچه ای صندلی ها

جدول مقایسه خودروی آریسان ۲ با رقبا

مشخصه

آریسان 2

وانت پراید

وانت کارا

موتور

1.8 لیتری بنزینی – 105 اسب بخار

1.5 لیتری بنزینی – 87 اسب بخار

1.6 لیتری بنزینی – 105 اسب بخار

جعبه دنده

5 سرعته دستی

5 سرعته دستی

5 سرعته دستی

دیفرانسیل

جلو

جلو

جلو

مصرف سوخت

8.4 لیتر در صد کیلومتر

7.2 لیتر در صد کیلومتر

8.1 لیتر در صد کیلومتر

ظرفیت مخزن سوخت

40 لیتر

40 لیتر

50 لیتر

حداکثر سرعت

170 کیلومتر در ساعت

170 کیلومتر در ساعت

140 کیلومتر در ساعت

شتاب صفر تا صد

13.8 ثانیه

14 ثانیه

13.8 ثانیه

وزن خالص

1274 کیلوگرم

900 کیلوگرم

1250 کیلوگرم

ظرفیت بار

600 کیلوگرم

500 کیلوگرم

1000 کیلوگرم

ابعاد

1465*1720*4665

 1500*1370*420

 4820*1620*1560

فاصله دو محور

3080 میلیمتر

2560 میلیمتر

3080 میلیمتر

امکانات رفاهی

دو ایربگ، ترمز ABS و EBD، کمربند ایمنی پیش کشنده، ایموبلایزر، قفل مرکزی، فرمان هیدرولیک و تلسکوپی، سنسور عقب، رینگ 15 اینچ فولادی، تهویه مطبوع دستی، رادیوپخش، تنظیم دستی صندلی راننده و سرنشین جلو، تنظیم برقی شیشه ها، آینه های جانبی برقی، چراغ های مه شکن جلو و عقب

دو ایربگ، ترمز ABS و EBD، کمربند ایمنی پیش کشنده، ایموبلایزر، قفل مرکزی، فرمان هیدرولیک، تهویه مطبوع دستی، رادیوپخش، تنظیم دستی صندلی راننده و سرنشین جلو، شیشه های برقی جلو  

دو ایربگ، ترمز ABS و EBD، کمربند ایمنی پیش کشنده، ایموبلایزر، قفل مرکزی، فرمان هیدرولیک، تهویه مطبوع دستی، رادیوپخش، تنظیم دستی صندلی راننده و سرنشین جلو، شیشه های برقی جلو

ارﺗﻘﺎء در ﺳﺎزه واﻧﺖ آرﻳﺴﺎن ۲:

در اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺷﺎسی ﻧﺮدﺑﺎنی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺎﺳﻲ ﻫﺎ دارای ۲ ﺗﻴﺮ ﻣﻮازی ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻤﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﻴﭽﺸﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮبی ﺗﺤﻤﻞ کند.

از دیگر امکانات خودرو آریسان ۲ می توان به اﻧﺘﻘﺎل زاﭘﺎس ﺑﻪ زﻳﺮ اﺗﺎق ﺑﺎر، ﻣﺨﺰن ۷۵ لیتری CNG، ﺳﻨﺴﻮر ﺳﭙﺮ ﻫﺸﺪار ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻘﺐ، چراغ روز و ﺑﺎک ﻓﻠﺰی ۴۰ ﻟﻴﺘﺮی اشاره کرد.

خاطرنشان می شود که قیمت خودرو آریسان ۲ با الزامان استانداردی ۴۰۸ میلیون تومان از سوی شرکت ایران خورو اعلام شده است.

کاتالوگ خودرو آرﻳﺴﺎن ۲ دارای اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردی

د

source

viraje

توسط viraje